04 September 2014

KOLEKSI 100 SOALAN RAMALAN SPM PENDIDIKAN ISLAM 2014 Kerajaan Bani Umaiyah & Bani Abbasiyah

KOLEKSI 100 SOALAN RAMALAN SPM PENDIDIKAN ISLAM 2014
Kerajaan Bani Umaiyah & Bani Abbasiyah

1.            ……………………………….…………….. adalah khalifah yang mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah.
2.            Nama kerajan Bani Umaiyah diambil sempena nama ……….................………………. Muawiyah bin Abu Suffian
3.            Bilangan khalifah kerajaan Bani Umaiyah ialah ................................... orang.
4.            Tempoh pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah ialah  ....................... tahun.
5.            Kerajaan Bani Umaiyah bermula selepas kewafatan khalifah ......................................... yang merupakan salah satu Khulafa al-Rasyidin.
6.            Pusat pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah terletak di .........................................
7.            ..................................................... adalah khalifah terakhir kerajaan Bani Umaiyah.
8.            ........................................ adalah majlis rundingan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Suffian bagi menyelesaikan perang saudara antara kedua belah pihak mereka.
9.            .......................................................... adalah wakil kepada Muawiyah bin Abi Suffian dalam perundingan Majlis Tahkim
10.         Kerajaan Bani Umaiyah telah menjadikan sistem ....................................... dalam urusan pelantikan khalifah.
11.         Pada pemerintahan khalifah .............................................................. telah berlaku zaman kemajuan kerajaan Bani Umaiyah
12.         Kerajaan Islam sebelum kerajaan Bani Umaiyah ialah kerajaan .................................................
13.         Tahun terakhir pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah pada ......................... Hijrah.
14.         Umar bin Abdul Aziz merupakah khalifah ke .................. kerajaan Bani Umaiyah.
15.         Umar al-Khattab merupakah salah seorang khalifah pada zaman kerajaan Islam yang berpusat di ................................................. .
16.         Perang saudara yang berlaku di antara Saidina Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abi Suffian ialah perang Jamal dan perang ..........................................
17.         Pada tahun ......................... Hijrah bermula kerajaan Bani Umaiyah.
18.         Khalifah Umar bin Abdul Aziz digelar Khulafa al-Rasyidin yang ke ........... oleh sejarahwan Islam kerana corak kepimpinannya menyamai cara Khulafa al-Rasyidin.
19.         Kota ................................... adalah pusat pengetahuan di Eropah pada zaman kerajaan Bani Umaiyah
20.         Terdapat ....................... buah perpustakaan di Andalusia, Sepanyol yang dibina oleh kerajaan Islam.
21.         Saidina Hassan bin Ali sanggup menyerahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Suffian dengan syarat memerintah kerajaan Islam dengan berpandukan al-Quran dan .......................... .
22.         Sistem pelantikan khalifah pada zaman Khulafa al-Rasyidin berdasarkan .............................................. berbeza pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
23.         Golongan ...................................................... muncul kerana tidak bersetuju dengan penubuhan Majlis Tahkim oleh Saidina Ali bin Abi Thalib.
24.         Khalil bin Ahmad dan Sibawaih adalah tokoh ilmu ........................................... pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
25.         Tokoh ilmu tafsir al-Quran pada zaman kerajaan Bani Umaiyah ialah .............................................. yang telah menghasil kitab tafsir al-Tabari.
26.         Kerajaan Bani Umaiyah mengalami kejatuhan akibat dari kelalaian ............................... dalam urusan pentadbiran berlandaskan agama.
27.         Angkatan tentera pada zaman kerajaan Bani Umaiyah terdiri dari angkatan tentera berkuda, angkatan tentera berkenderaan dan angkatan tentera ....................................................... 
28.         Corak ketenteraan zaman kerajaan Bani Umaiyah ditiru dari negara .......................
29.         .................................................... berperanan menguruskan semua pendapatan dan perbelanjaan negara pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
30.         Hassan Basri dan Wasil bin Atta’ adalah tokoh ilmu ...................................... pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
31.         Kerajaan Bani Umaiyah yang berpusat Gardova, Andalusia (Sepanyol) telah diasaskan oleh ...................................................................... pada tahun 137 Hijrah.
32.          Pasukan yang diletakkan di bahagian kiri dalam strategi peperangan angkatan tentera kerajaan Bani Umaiyah dinamakan sebagai ................................
33.         Pada kerajaan Bani Umaiyah bilangan kapal perang sebanyak ...................... buah.
34.         Pengkalan tentera kerajaan Bani Umaiyah berpusat di  ................................
35.         ............................................ berperanan mentadbir dan menguruskan hal ehwal ketenteraan.
36.         Penglima perang pada zaman kerajaan Bani Umaiyah iaitu Musa bin Nasir telah berjaya membuka .................................
37.         ......................................................................... telah berjaya membuka Andalusia.
38.         Cara pemilihan tentera kerajaan Bani Umaiyah berbentuk sukarela dan ...................................... .
39.         Tentera dilatih pada zaman kerajaan Bani Umaiyah pada musim panas dan musim ............................... .
40.         ................................................................ telah berjaya mencipta sistem baris dalam bacaan al-Quran.
41.         Al-Tadwin bermaksud  ............................................ wujud pada zaman kerajaan Umaiyah kerana kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan.
42.         Kharaj, Zakat, Jizyah, Ushur, Fa’i dan ......................................... merupakan sumber kewangan kerajaan Bani Umaiyah.
43.         .......................................... kadar harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dengan syarat tertentu. 
44.         Orang kafir ............................. ialah orang kafir yang menetap di negara Islam tetapi tidak mengikut perjanjian dengan kerajaan Islam.
45.         Contoh ilmu akli yang berkembang pada zaman kerajaan Bani Umaiyah seperti ................................... .
46.         Al-Muqaddimah ialah pasukan dalam angkatan tentera yang diletakkan di bahagian ...............................
47.         Penduduk di .......................... dan golongan Syiah melantik Hasan bin Ali sebagai khalifah selepas pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
48.         Pusat penyebaran ilmu pada zaman kerajaan Bani Umaiyah berlaku di Kota .................................
49.         Imam Abu Hanifah dan Imam ............................... merupakan tokoh ilmu fekah dan hadis pada zaman kerajaan Bani Umaiyah.
50.         Al-Farazdak, Jarir Amru bin Abi Rabiah dan Jamil al-Azri antara  ........................ di istana khalifah.


51. Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan oleh ………………………………............................ .

52. Kerajaan Bani Abbasiyah terbina selama  ……………………………….. tahun.

53.  Cara pelantikan khalifah kerajaan Bani Abbasiyah adalah secara ................................ .

54. Terdapat seramai ........…. orang khalifah telah memerintah kerajaan Bani Abbasiyah.

55. Khalifah Harun al-Rasyid telah membina perpustaakaan terbesar di Baghdad iaitu  ……………………………….. .

56. Al-Dawawin merupakan jabatan-jabatan kerajaan di bawah pengawasan sekrateri yang digelar ................................ .

57. Khalifah ………………………………... telah menjadikan sudut di istananya sebagai tempat penyampaian ilmu oleh para sarjana dan ilmuan.

58. Kerajaan Bani Abbasiyah ditubuhkan selepas kejatuhan kerajaan ............................................. .

59. Antara tempat yang menjadi tempat penyebaran ilmu pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah masjid, …………………………, perpustakaan dan pusat pengajian.

60. ………………………………. antara pusat pengajian ilmu terkemuka pada masa itu yang dibina oleh Perdana Menteri Nizam al-Mulk.

61. Khalifah ini terkenal di sifat warak dan telah menjadikan Baghdad sebagai pusat penyebaran ilmu dan kebudayaan terkemuka.

62.  Masjid  ……………………………….. telah dijadikan tempat penyebaran ilmu oleh tokoh-tokoh Islam.

63. Fungsi  ……………………………… pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah adalah menguruskan kewangan dan perbelanjaan negara.

64. Khalifah .................................................. telah memberikan biasiswa kepada pelajar cemerlang dan beliau terkenal dalam usaha menggiatkan aktiviti penterjemahan dalam pelbagai bidang ilmu.

65. Al-Wazir dalam pemerintahan Bani Abbasiyah bermaksud ............................................

66. Khalifah .....................................  telah menjadikan Baghdad sebagai ibu kota dan menyediakan pasar-pasar di tempat strategik.

67. Khalifah al-Mahdi telah menubuhkan  ...................................... untuk mengadili kes-kes rayuan.

68. Nama kerajaan Bani Abbasiyah diambil dari bapa saudara Rasulullah SAW iaitu ........................................... .

69. Gelaran yang diberikan oleh sejarahwan Islam terhadap kerajaan Bani Abbasiyah ialah ........................................................................................ .

70. Perpustakaan Darul Hikmah terletak di .................................................. .

71. Ilmu ............................... adalah ilmu berasaskan akal manusia seperti fizik, kimia dan astronomi.

72. Antara formula matematik yang ditemui pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah trigonometri, algebra, geomentri dan .......................

73. Imam Abu Daud adalah penyusun kitab ................................................ .

74. Tokoh ilmuan Islam iaitu Imam ........................................ yang lahir pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah dalam bidang ilmu hadis telah menghasilkan kitab Sahih Bukhari.

75. Imam ........................................ telah mengasaskan mazhab Hanbali.

76. Tokoh ilmu tauhid yang lahir pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah Imam Ghazali dan ........................................................ .

77. ………………………………….......... merupakan tokoh yang telah mencipta peta dunia yang pertama di dunia dalam bentuk glob.

78. ...................................................... merupakan tokoh yang telah terkemuka dalam bidang kimia pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah.

79. .................................................. merupakan tokoh pertama yang telah berjaya menyukat kelajuan bunyi dan cahaya serta mencipta cermin mata.

80. Tokoh dalam ilmu astronomi pada zaman Bani Abbasiyah ialah .................... .

81. Pusat Penterjemahan Negara pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah ...............................................

82. Antara faktor perkembangan sains dan teknologi pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah ialah kerana ....................................... ............. dan aktiviti penterjemahan yang giat djalankan serta kerana berlaku proses globalisasi ilmu.


83. Yuhana bin Masawaih dan Hunain bin Ishak merupakan ................................. di Baitul Hikmah.

84. Khalifah al-Makmun telah membina ................................................. untuk membantu penyelidikan dalam bidang astronomi.

85. Khalifah al-Muktasim telah membina .................................................... di pelabuhan Sungai Dajlah di bawah pengawasan Gabenor Nubia.

86. .................................. di Itali telah banyak menyimpan khazanah ilmu terutama astronomi dan perubatan pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah.

87. Pengasas ajaran sesat Tasnim ialah .................................................. .

88. Mirza Ghulam Ahmad merupakan pengasas ajaran sesat ............................... .

89. Acre, di Palestain merupakan kiblat bagi kumpulan ajaran sesat .................... .

90. Solat hanya dengan niat ialah ciri-ciri kesesatan dalam kumpulan ...................

91. Kitab al-Muawatta  dihasilkan oleh Imam ...................

92. Kitab Musnad karangan Imam Ahmad bin Hanbal mengandungi ....................... hadis.

93. Kitab Sohih Bukhari disusun oleh Imam ..............................

94. Ibnu Sina digelar di Barat dengan panggilan ..............................

95. Al-Mukadimah merupakan kitab karangan ...............................

96. Kitab Sohih Bukhari mengandungi ................................... hadis

97. Syeikh Muhammad Abdoh meneruskan idea .................. yang diperkenalkan Sayyid Jamaludin al-Afgani.

98. Majalah al-Imam yang diterbitkan oleh Syeikh Tahir Jalaluddin merupakan majalah tertua di Tanah Melayu pada tahun ..............

99. Gelaran syeikh diberikan kepada  Syeikh Tahir Jalaluddin sewaktu beliau merupakan mufti di ......................

100. Gelaran bagi Syeikh Tahir Jalaluddin ialah ...............................


Bagi mendapatkan jawapan: 

1. Sila hantar emel bertajuk Skema Jawapan KOLEKSI 100 SOALAN RAMALAN 2014 ke emel : muhdlive50@gmail.com

Disediakan oleh: Muhammad bin Abdullah @ Ab Shatar (Dilarang menyunting atau diambil bagi tujuan komersial peribadi tetapi digalakkan bagi tujuan pembelajaran para pelajar).
SILA KLIK UNTUK MENGIKUTI TULISAN BLOG INI YANG BERLALU